آزمایشگاه سم شناسی - باقیمانده سموم

مزرع داران در تمامی دنیا برای کنترل عوامل زنده آسیب زننده به کیفیت محصول یا کاهش دهنده تولید، به طور کلی آفات نباتی از انواع سموم آفت کش استفاده می کنند. ولی این سموم نه تنها روی سطح محصول باقی می مانند، بلکه به داخل بافت میوه ها، سبزیجات و حتی دانه غلات نفوذ می کنند. استفاده بیش از حد آفت کش ها در تولید محصولات کشاورزی و همچنین رعایت نکردن فاصله ی لازم بین استفاده از آفت کش و برداشت محصول، باعث به وجود آمدن پدیده ای به نام "باقی مانده سموم" می گردد که خطری جدی برای سلامت انسان و همچنین آلودگی محیط زیست می باشد. بنابراین بررسی غلظت باقی مانده آفت کش ها یک اولویت مهم در امنیت غذایی مصرف کننده می باشد.

آین آزمایشگاه با دارا بودن مدرنترین تجهیزات اندازه گیری باقی مانده سموم شامل سه دستگاه GC-MSو یک دستگاه  LC/MS//MS قادر به اندازه گیری باقیمانده 280 نوع سم مختلف در انواع محصولات کشاورزی از جمله حبوبات، غلات، چای، میوه و سبزیجات می باشد.

Search