آزمون مهارت

ارزیابی چگونگی عملکرد و کیفیت آزمایشگاه‌ها

یکی ازمهم‌ترین ابزارها جهت حصول اطمینان ازاندازه‌گیری‌ها، کنترل خطا و کیفیت خدمات آزمایشگاه‌ها، ارزیابی عملکرد فنی آن‌ها است. یکی ازرویکردهای علمی و تخصصی برای این نوع ارزیابی، به کارگیری الگوهای آزمون مهارت مستقل یا خبرگی (Proficiency Testing) و به اختصار PT است. آزمون مهارت، امکان مقایسه نتایج آزمایشگاه بامقادیر واقعی (يا مقادیرمشخص شده) اقلام تحت آزمو نومقایسه با سایر آزمایشگاه‌های مشابه را فراهم می‌کند. نتایج چنین مشارکتهایی به مدیریت آزمایشگاه کمک می‌کند تاعملکرد آزمایشگاه راتایید و رضایت ‌بخش ارزیابی کند ویابه عنوان هشداری برای بررسی وکشف مشکلات بالقوه درآزمایشگاه ببینند.

از این رو شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم، با اهداف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043،اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت به صورت دوره های منظم کرده است.

برای ورود به سایت اختصاصی آزمون مهارت اینجا کلیک نمایید

Search