زمینه فعالیت

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم پیشگام در تضمین کیفیت است.

 


آزمایشگاه

ارزیابی کیفیت و استاندارد محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارو، و محصولات خانگی، بتن، و مواد اولیه

تایید مشخصات، و استاندارد محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی،دارو، محصولات خانگی، بتن، مواد اولیه، خودرو، آسانسور و ...


آموزش

از منابع آموزشی و پژوهشی ما بهره مند گردید.ما تخصصمان را در طیف وسیعی از برنامه های آموزشی مرتبط با صنایع، روند ها و الزامات قانونی را به اشتراک می گذاریم.

Search