ماموریت و چشم انداز

 شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی مشتاقانه تضمین کیفیت را با دقت و سرعت ارائه می دهد تا آسودگی خاطر را به ارمغان بیاورد.

اشتیاق و فرهنگ کارآفرینی ما این اطمینان را به ما می دهد که همواره برای جامعه ایمنی، کیفیت و سلامت رابه ارمغان آوریم. 

هدف

ارائه کیفیت و ایمنی به زندگی

ماموریت

فراتر رفتن از انتظارات مشتریانمان با ارائه خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و آموزشی

چشم انداز

شناخته شدن به عنوان برند اطمینان در زمینه تضمین کیفیت

ارزش ها

ما همواره کارخود را به نحو احسنت، با دقت، سرعت و اشتیاق انجام می دهیم.

Search