آزمایشگاه شناسایی و اندازه گیری اسیدهای چرب و الکل

الکلها:

در این آزمایشگاه انواع مختلف الکلها با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی قابل شناسایی و تعیین مقدار می باشند.

اتانول: در برخی مواد غذایی (رب، سس،...) و بسیاری از نوشیدنیها (انواع آبمیوه ها و نکتارها،نوشیدنی های مالت و کفیرو...) در صورت تهیه شدن، حمل و یا نگهداری به روشهای نامناسب، پتانسیل تولید اتانول را دارند. بنابراین مقدار اتانول در این نمونه اندازه گیری شده تا انطباق آنها با استانداردهای مربوطه مشخص شود.

متانول: روشهای تولید و نگهداری نا مناسب عرقیات گیاهی می تواند منجر به تولید اتانول در آنها بشود. متانول حتی در مقادیر بسیار کم هم بسیار سمی بوده و سبب بروز مشکلات در سیستم بینایی، کوری، اختلالات کلیوی، آسیب به سیستم اعصاب مرکزی و در مواردی مرگ می شود. بنتبر این بررسی وجود و تعیین مقدار متانول در نمونه های فوق بسیار اهمیت دارد.

پروفایل اسید چرب روغنها:

پروفایل اسید چرب انواع روغنهای گیاهی و حیوانی با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین با اندازه گیری ترکیب درصد هر یک از اسیدهای چرب در نمونه های مختلف و مطابقت دادن آن با استانداردهای مربوطه می توان اصالت روغن را بررسی و از عدم اختلاط یا هرگونه تقلب در آن اطمینان حاصل کرد.

اسیدهای چرب و ترانس هم که می توانند موجب بیماری های قلبی عروقی شوند قابل اندازه گیری می باشد.

اندازه گیری استرولهای گیاهی:

با توجه به ارزانتر بودن چربی های گیاهی از چربی های لبنی، در برخی از زمانها مواردی از تقلبات مربوط به استفاده از روغنهای گیاهی (معمولا روغنهای گیاهی جامد از جمله روغن پالم) مشاهده شده شده است. وجود استرولهای گیاهی در محصولات لبنی نشانه استفاده از روغنهای گیاهی در آنها بوده که با بررسی نمونه ها، در صورت مشاهده چنین مواردی جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان موارد فوق به مراجع قانونی گزارش داده می شود.

Search