آزمایشگاه عمومی - صنایع آرایشی و بهداشتی

با توجه به روند توسعه محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور و افزایش تولید داخلی این محصولات از یک سو و واردات این محصولات از کشورهای مختلف با شاخص ها و استانداردهای ایمنی و کیفی متفاوت از سوی دیگر، ضرورت کنترل کیفیت و سلامت فراورده های آرایشی و بهداشتی بیش از پیش حائز اهمیت است.

طیف وسیعی از مواد با منشاء گیاهی، حیوانی و معدنی و همچنین گستره ای از مواد شیمیایی ساختگی در محصولات آرایشی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به مصرف طولانی مدت این محصولات توسط افراد، کنترل اجزا و محتویات آنها جهت حصول اطمینان از سلامت آنها برای مصرف کننده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در مورد محصولات بهداشتی و برخی دیگر از محصولات آرایشی به غیر از بحث نداشتن مواد متشکله ی خطرناک، کنترل عملکرد مناسب آنها با توجه به کاربرد و اظهار مطرح شده در مورد محصول نیز مطابق با استانداردها و ظوابط مربوطه مورد آزمون قرار می گیرد.

Search