آزمایشگاه عمومی - صنایع غذایی و آشامیدنی

در آزمایشگاه غذایی نمونه های وارده به آزمایشگاه با توجه به استانداردهای ملی، ضوابط بهداشت طرحهای PMS   یا آنالیز مورد آزمون قرار می گیرند. با توجه به اینکه این آزمونها شامل آزمونهای کنترل کیفیت، و همچنین آزمونهای سلامت محور مانند بنزوات، سوربات، ناتامایسین، نیترات، فلزات سنگین، باقی مانده سموم و مایکوتوکسینها می باشند. بنابراین این آزمایشگاه نقش مهمی در نظارت بر کیفیت و اطمینان از سلامت محصولات غذایی جهت حفظ سلامت مصرف کننده دارد.

وارد کنندگان نیز میتوانند قبل از اقدام به اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی، با تحویل نمونه از محصولات مورد نظر خود جهت آزمایش، از مطابقت نمونه های مربوطه با استانداردهای و ظوابط مربوطه اطمینان حاصل کرده، تا در صورت عدم مطابقت از خرید و حمل محموله به مبادی ورودی کشور ممانعت کرده و متحمل زیانهای مالی سنگین مربوط به عودت یا انهدام محموله نشوند.

یکی دیگر از اقدامات این ازمایشگاه آموزش مسوولین فنی کارخانجات بوده که این امر بطور غیر مستقیم در تامین کیفیت و سلامت محصولات تاثیر دارد.

Search