آزمایشگاه دارو و مکمل های غذایی - رژیمی

این آزمایشگاه با برخورداری طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل مجرب، توانایی بررسی و کنترل کیفیت انواع داروهای مختلف در فرمهای دارویی گوناگون (دوزهای دارویی جامد ماند قرص و کپسول و ... دوزهای دارویی مایع مانند محلولهای خوراکی، محلول های تزریقی، سوسپانسیون های تزریقی و ... و همچنین داروهای با مصرف موضعی) را دارد.

به دلیل حساسیت دارو بر روی سلامت بیمار، آزمونهای متعددی جهت اطمینان از کیفیت آنها و مطابقت آنها با ضوابط سازمان غذا و دارو صورت می گیرد که از این میان می توان به آزمونهای تعیین مقدار مواد موثره، تعیین ماهیت و تعیین مقدار محصولات جانبی، ناخالصی ها و محصولات فرایندهای تجزیه ی دارو، آزمون انحلال، آزمونهای تعیین ماهیت مواد موثره، آزمون تعیین دوزهای دارویی و سایر آزمونهای مربوطه اشاره کرد.

این آزمایشها برای نمونه های وارداتی، نمونه های داخلی قبل از ترخیص از کارخانه و کلیه داروهای داخلی و وارداتی بعد از پخش و به صورت جمع آوری از سطح داروخانه ها صورت می گیرد.

از دیگر فعالیتهای این آزمایشگاه میتوان به کنترل کیفیت انواع مکملهای غذایی و رژیمی انسانی و همچنین انواع داروها و مکملهای دامی نیز اشاره کرد.

Search