آزمایشگاه شناسایی محصولات تراریخته

در این آزمایشگاه شناسایی محصولات تراریخته بر اساس بررسی DNA  آنها با دستگاه Real time PCR   انجام می گیرید.از جمله نمونه هایی که تراریخته بودن آنها طبق استاندارد ملی مورد بررسی قرار می گیرند می توات به برنج، ذرت، سویا، لوبیا، نخود و فراورده های آنها  و همچنین انواع روغنهای خوراکی اشاره کرد.

Search