آزمایشگاه عمومی - آب و فاضلاب

منابع آبی بستر مناسبی برای رشد میکرو ارگانیسم ها می باشند. از طرفی با توجه به مسیر حرکت آنها امکان ورود انواع مواد معدنی و شیمیایی به آنها وجود دارد.

با توجه به مصرف روزانه بالای انواع آب های آشامیدنی، کنترل کیفیت آنها از لحاظ ویژگیهای میکروبی، فیزیکی و شیمیای در این آزمایشگاه صورت می گیرد تا از انطباق آنها با ظوابط مربوطه جهت سلامت آب برای مصرف کنندگان اطمینان حاصل شود.

Search