بازرسی فیزیکی تایید خودرو

گواهی تایید نوع، سندی است که توسط آن مرجع تایید به صورت رسمی گواهی می کند سیستم یا واحد فنی یک وسیله نقلیه مورد تایید می باشد به بیانی دیگر هـدف از تائید نوع خودرو ، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های ایمنی, زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن می باشد.

در راستای الزامات تائید نوع خودروهای وارداتی و جهت حصول اطمینان از ورود خودروهای منطبق با نوع تائید شده، اخذ گواهینامه انطباق وسیله نقلیه برای ترخیص الزامی می باشد از این رو نقش شرکت های بازرسی بسیار حساس و تعیین کننده می باشد.

توانمندی های گروه بازرسی خودرو

  1. انجام بازرسی فنی و تایید نوع خودروهای وارداتی کلیه گروه های O,N,M
  2. انجام بازرسی فنی و تایید نوع تراکتور و ماشین آلات کشاورزی
  3. انجام بازرسی فنی و تایید نوع ماشین آلات راهسازی و معدنی

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ضمن دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت بازرسی از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و همچنین تجهیزات، توانایی، بازرسان مجرب و متخصص  بازرسی و تائید نوع خودروهای وارداتی بر اساس استاندارد ملی ۶۹۲۴ ، بازرسی و تایید نوع ماشین آلات راهسازی و معدنی براساس استاندارد ملی ۱۲۵۴۴، بازرسی و تایید نوع ماشین آلات کشاورزی و تراکتور براساس استاندارد ملی ۱۳۲۵۹را در شعب خود در سراسر کشور انجام می دهد.

Search