بازرسی آسانسورهای برقی

با توجه به الزام بازرسی ایمنی آسانسورها و صدور گواهینامه های بازرسی اولیه و الزام تمدید بازرسی ادواری آسانسور جهت اطمینان بخشی به مصرف کنندگان، ارتقاء کیفیت بازرسی آسانسورهای منصوبه در بناهای مورد استفاده، فرهنگ سازی عمومی بمنظور درک اهمیت بالای ایمنی آسانسورها و همچنین تقویت آموزشهای علمی مربوط به این صنعت، از موارد ارزشمند و با اهمیت برای این شرکت می باشد.

این شرکت با ایجاد روشهای نوین مدیریتی و تغییر سبک سنتی به سبک نوین و ایجاد فرهنگ سازمانی در بین کارکنان و با به کار گیری سیستمهای نظارتی صحیح توانسته است مجموعه ای هوشمند، با دانش و متفاوت را فراهم سازد.

یکی از واحدهای گروه آسانسور، واحد فنی است، وجود واحد فنی در این گروه به عنوان واحد کنترلی و نظارتی سبب ارتقاء کیفیت فرآیند بازرسی و صدور گواهینامه ها چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ کنترل مدارک گردیده و توانسته است بازرسان آسانسور در شعب این شرکت را با تجربه و به روزتر نماید.

گروه بازرسی فنی آسانسور در راستای تحقق چشم انداز خود علاوه بر بازرسی آسانسورهای برقی، حوزه بازرسی های ادواری آسانسور را نیز گسترش داده وبه منظور حصول اطمینان از نصب درست و ایمن در جهت کاهش خطرات بصورت سالیانه بازرسی آسانسورهای برقی را در دستور کار خود قرارداده است.

شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ضمن دارا بودن  گواهینامه تائید صلاحیت بازرسی ISO/IEC 17020 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و همچنین تجهیزات، توانایی و تجربه کافی بازرسی آسانسور های برقی و بازرسی ادواری را بر مبنای استاندارد ملی 6303-1 در شعب خود انجام میدهد.

Search